Vrijedni Maruševčani uklonili otpad

Maruševčani u radnoj akciji očistili preko 15 kubnih metara krupnog otpada
Objavljeno: 12.07.2010. 09:42

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

Iako Op?ina Maruševec ima organizirani odvoz krupnog otpada, u posljednje vrijeme sve se više isti opet ostavlja po šumama, uz puteve i na drugim mjestima koja za to nisu predvi?ena. Tragom toga Op?inski odbor HSS-a Maruševec i mladež HSS-a orgnizirali su akciju prikupljanja istog uz nerazvrstanu cestu od Cerja Nebojse do Brodarevca. Tridesetak ?lanova prikupilo je za samo tri sata oko 15 kubnih metara raznog otpada, prije svega raznih odba?enih ku?anskih aparata za što ?e Op?ina Maruševec organizirati odvoz. Prema rije?ima predsjednika Op?inskog odbora HSS-a Marijana Fatige i dalje ?e se provoditi sli?ne akcije ?iš?enja, ali i one humanitarnog karaktera u kojima se o?ekuje još ve?i broj sudionika. Me?utim, takve i sli?ne akcije nemaju svrhu ako ?e i dalje biti nesavjesnih pojedinaca koji ?e krupni otpad bacati gdje stignu ne vode?i ra?una o zaštiti prirode, ali i troškovima koje podmiruje Op?ina iz svog Prora?una za saniranje divljih deponija i sli?nih nelegalnih odlagališta.

Varaždinski forum

Podijeli

eVarazdin.hr Izvor i foto: Marusevec.hr 12.07.2010.

Komentari