sjednica gradskog vijeća

Šokantno pitanje SDP-ove vijećnice Ljubice Križan - prenosimo ga u cijelosti

Iako je odluka o prodaji nekretnine izglasana jednoglasno, odluci je prethodila rasprava gradskih vijećnika...
Objavljeno: 19.01.2021. 10:45

Zadnja izmjena: 21.01.2021. 09:48

Gradsko vijeće Grada Varaždina jučer poslijepodne donijelo je odluku o prodaji zemljišta u Brezju tvrtci Cratis, koja namjerava izgraditi podatkovni centar veličine 2.000 kvadrata, koji će ujedno biti jedan od najvećih podatkovnih centara u Europi. Investicija je vrijedna 20 milijuna eura.

Iako je odluka o prodaji nekretnine izglasana jednoglasno, odluci je prethodila rasprava gradskih vijećnika – ne samo o prodaji konkretnoj tvrtci, nego i generalnom smjeru razvoja Gospodarske zone Brezje.

Poduže vijećničko pitanje pritom je imala i SDP-ova vijećnica Ljubica Križan, a mi smo ga odlučili prenijeti u cijelosti:

(Vi ga odlučite pročitati u cijelosti)

LJUBICA KRIŽAN (SDP): Htjela sam samo u ime kluba vijećnika SDP-a reći, sve je jasno dakle čuli smo i kod obrazloženja hitnosti saziva ove sjednice od strane gradonačelnika, informacije, vidje.. ovaj čuli smo sada i kod pročelnika u uvodnom izlaganju o čemu se radi, dakle, SDP odnosno klub vijećnika ne spori zakonitost u primjeni ove odluge, odluke i u prijedlogu i napomenuli su iako nije članak četri predmet ove odluke jer je ovo prodaja na temelju odluke o raspolaganju i prodaje imovine u vlasništvu grada, naznačili su koji kriterij jeste iz sustava poticaja ostvario ovaj predloženi investitor u odnosu na vrijednost investicija, to je umanjenje komunalnog doprinosa kako vidimo od 30 posto i oslobađa od plaćanja komunalne naknade na rok od 3 godine, što je uređeno za, odlukom o poticajima kako je i sam pročelnik naglasio kojeg smo 2020. Godine zapravo nešto malo dopunili u odnosu na onu prethodnu odluku u kojoj smo regulirali ponovo investiranje poticaja u zoni, građevinskoj zoni Brezje, u gospodarskoj zoni Brezje. S obzirom na ovu, upravo na ovaj članak 4 i na ovu okolnost da ostvaruje pravo koje mu naš sustav poticaja dozvoljava, a to je umanjenje komunalnog doprinosa i komunalne naknade zavisi o visini investicija, ovoga... Postavljam, postavlja se pitanje, jer moramo sada gledati iza toga slijedi i odluka o poticajima nakon podnošenja njegovoga zahtjeva, moramo gledati samu odluku o poticajima koja je rekao u svojem članku 10 ovo upravo što je i evidentirano člankom 4 prijedloga odluke. Međutim vezano na ovo njegovo pravo, dakle uvjet koji je ostvario, to je investicija od 700 000 eura, u na... u sadržaju članka 12 kada se govori da je on ostvar... da nije ostvario pravo na temelju zapošljavanja 25% bi bilo kriterij recimo iz istoga članka kao i investicija, kada nije to ostvario putem obveze zapošljavanja 25 novozaposlenih djelatnika, to znači da on zapravo je dužan glede toga zapošljavanja, taj investitor je dužan zadržati postojeći broj zaposlenika za pred... najmanje za  period koliko traju njegovi poticaji, a to je 3 godine. S obzirom na ovu okolnost i na čelo, na, na koja, na kojem se temelji naša ova odluka o investicijama a to je zapošljavanje, novozapošljavanje, širenje investicija, nove investicije, stavljanje u funkciju oštećenih i neiskorištenih investicija, modernizacija i nova teh... uvođenje novih tehnologija, postavlja se pitanje iz ove odluke o poticajima, da li će biti iza njega obveza novog zapošljavanja? Ona iz ovoga članka 12. stavka 5 ne proizlazi, dakle, ali to ćemo tek vidjeti u drugom koraku kada budemo ovoga, kad se bude pripremila odluka o poticajima, koja ima svoj sadržaj obvezni, koji je riješen upravo u odluci o poticajima, i sam ugovor kao treći akt završni, kojeg mora, kojeg ćemo vlasti gradonačelnika da ga potpiše, koaj... koji u svojem sadržaju obvezama sadržava i zapošljavanje novih radnika i sve ono drugo što nije sad predmet i nije sporno nama u ovoj, u ovoj mojoj današnjoj raspravi... Pa sad postavljam pitanje pročelniku, s obzirom da upravno tijelo prima sve zahtjeve, kompletnu dokumentaciju i ostalo prije nego što to predloži gradonačelniku, odnosno gradskom vijeću zavisi o kojoj razini nadležnosti je riječ; Da li će se utvrđivati obveza i novog zapošljavanja za ovog investitora? Vidjeli smo u pismu namjere, dakle u jednom dokumentu, pretpostavljam da je upravni odjel dobio još nešto pored natječajne dokumentacije koju je morao i proveo, pitam ovoga, da li je on u bilo kojoj dokumentaciji naznačio da će zapošljavati, nove, nove radnike, ili to nije? U ovoj rečenici, dakle ovo što smo mi dobili u pismu namjere uz dokumentaciju sa česticom, jel, iz Brezja, on se samo, investitor samo otvara priču da će surađivati sa FOI, da će se zapošljavati, što podrazumijeva zapošljavanje novih kadrova visokostručnih i tako dalje, i tako dalje... Evo, to su nekakva sporna pitanja, mogu i reći ovoga iščitavajući ovu odluku da, a mi nemamo dovoljno ni iskustava kao što je i pročelnik sam rekao, to je mislim drugi slučaj, treći, prvi, prvi smo, mislim da smo jedan imali, a sjećam se da sam bila član povjerenstva, u pro.. jedno vrijeme, godinu ili dvije u prošlom mandatu, pa, da smo isto nailazili na takve probleme jer je slično pitanje bilo i kod Brezja, kada smo utvrđivali, ovoga, kriterije na temelju kojih se ostvaruju investicije, a to je, ili visina investicije ili, ili broj zaposlenih. Čini mi se da bi u novom sustavu trebali izbjegavati ovu stvar, ići kumulativno i iznos investicije i, ne ili, i broj zaposlenih, tako bi bili sigurni da bi ostvarili naš cilj zapravo za koji smo, za koji smo imali, kod utvrđivanja ove odluke o poticajima. Ne znam, vjerojatno, dosta informacija će doći kad se bude podno... od strane investitora kad se bude, koje su propisane odlukom o, podnosio zahtjev za investiciju, za potporu, to, to ćemo vidjeti... Ne znam kakve informacije ima pročelnik, da li, da li ima u nekoj dokumentaciji već rečeni i izraženi taj broj ili nema. Bilo bi šteta, međutim, bilo bi šteta da se propusti taj dio kada potičemo investicije, zašto klub SDP-a sigurno je, zato smo se odazvali ovoj hitnoj sjednici i glasat ćemo za ovaj prijedlog, međutim imamo ovoga tu jednu dilemu, odnosno imamo jedan problem, koji se može završiti upravo na ovaj način kako sam rekla, da jedan, da članak 10 isključuje zapravo priču u obvezi novog zapošljavanja, jer je izričito rečeno, ako ni...ako se poticaji ne temelje na tome, on je dužan, jedino je dužan zadržati na, u roku najmanje u roku od 3 godine postojeći broj zaposlenih, a čini mi se da su napisali u pismu namjere da se radi o broju 22. Dakle ima dosta razloga za promjenu, no sad ne možemo ništa posebno napraviti, a za promjenu i doradu ove odluke pretpostavljam da i upravni odjel je shvatio ili će shvatiti u detaljnijoj i višekratnoj upotrebi, da ima prostora da se ovoga, preciziraju neke stvari, jer kada se govori o djelu odluke o ugovoru, kada se govori o podnošenju zahtjeva nigdje nije razgraničeno da se radi, o kojem se kriteriju radi, na temelju kojeg si kriterija dobio, nego imaš naprosto odredbe koje određuju kao jednu univerzalnu obvezu... Što sadržava ugovor? Da li si dobio poticaj na temelju zaposlenih, novozaposlenih ili visine investicije? Dakle, malo nisu kompatibilne odredbe iz, misli da iz tis.. dvije tisuće i šesnaeste godine... Dakle to je priča koja će se u naredno vrijeme sigurno treba, treb.. treba malo popraviti. U svakom slučaju klub vijećnika će podržati ovaj prijedlog, ali se zalažemo za ovaj kumulativni kriterij, mislim da je on poželjan i on neće umanjiti sigurno interes investitora.  

(Kraj vijećničkog pitanje vijećnice SDP-a Ljubice Križan)

Komentari