Prodaja dionica društva AD Plastik – prva izvan uređenog tržišta

Objavljeno: 18.07.2011. 08:44

Zadnja izmjena: 08.12.2015. 08:10

FIMA Vrijednosnice d.o.o. - investicijsko društvo iz Varaždina po prvi je puta organiziralo prodaju dionica jednog dioni?kog društva modelom 'book buildinga'...

Prodaju dionica AD Plastik-a strukturiralo je i uspješno provelo investicijsko društvo FIMA Vrijednosnice iz Varaždina, a sama prodaja bila je organizirana kao javna ponuda, bez objave prospekta uz korištenje iznimke iz ?lanka 351. stavak 1. to?ka 3. Zakona o tržištu kapitala.

Posebnost ovog na?ina prodaje jest ta da je od stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala, koji je omogu?io investicijskim društvima da sklapaju transakcije vrijednosnim papirima izvan ure?enog tržišta, ovo prva takva organizirana prodaja na hrvatskom tržištu kapitala, a tako?er i prvi put da je javna ponuda provedena uz korištenje spomenute iznimke. Cijeli model predstavila nam je Snježana Mihinja? Horvat.

Kako ste se odlu?ili za ovakav na?in prodaje dionica AD Plastika  i koje su osnovne zna?ajke tog modela?

- Zajedno s prodavateljima koji su dionice prodavali kao založni vjerovnici tražili smo naju?inkovitiji na?in prodaje dionica, a ovaj model omogu?ava sudjelovanje ve?em broju investitora, postizanje što ve?e prodajne cijene te male troškove provedbe. Radilo se o prodaji paketa od 1.045.000 dionica, a bitno je napomenuti da je ove godine na Zagreba?koj burzi ukupno protrgovano s 335.611 dionica AD Plastika.

Kako se konkretno odvijala prodaja dionica AD Plastika?

- Sama prodaja odvijala se na taj na?in da je da je u prvom krugu je objavljen javni poziv na prikupljanje interesa za kupnju dionica AD Plastik koji je neobvezuju?i ali je ujedno i pokazao kakav je stvaran interes investitora za kupnju tih dionica. U drugom krugu poslan je poziv na prikupljanje ponuda samo onim kupcima koji su iskazali interes za kupnju dionica AD Plastik i to sa svim detaljima vezanim uz prodaju. Specifi?nost ovog modela je upravo u tome da je prodaja je ra?ena izvan ure?enog tržišta u okviru knjige ponuda koju vodi investicijsko društvo, a osnovni kriterij za odre?ivanje pobjedni?kih ponuda odnosno kupaca je bila cijena.

Kakvi su ostvareni rezultati na kraju provedbe ovakvog modela prodaje dionica i da li ste njima zadovoljni?

- Nakon završetka cjelokupnog posla 74 nova vlasnika, pravne i fizi?ke osobe te institucionalni ulagatelji,  kupilo je  1.045.000 dionica AD Plastik (ADPL-R-A), a prosje?na cijena spomenute dionice  iznosila je  111,93 kn što predstavlja diskont u odnosu na zadnju tržišnu cijenu na dan kad je obavljena prodaja, koja je iznosila 133,49 kn. Nakon provedene javne ponude na tržištu se našlo 1.045.000 dionica AD Plastika što je u velikoj mjeri doprinijelo i likvidnosti te dionice na Zagreba?koj burzi.

Unato? tome što je ovo prva ovakva prodaja na hrvatskom tržištu kapitala, tvrdi Mihinja? Hovat da su vrlo zadovoljni ostvarenim rezultatima, kako financijskim, tako i ?injenicom da su složeni postupak prodaje obavili vrlo kvalitetno, na zadovoljstvo i prodavatelja dionica i svih kupaca.


Komentari