očitovanje

Varaždinska županija od svih gradova i općina zatražila podatke o lokacijama za gospodarenje otpadom

Objavljeno: 21.06.2024. 08:18

Zadnja izmjena: 21.06.2024. 08:33

Foto: Arhiva

Nastavno na česte upite građana i udruga o tome u čijoj je nadležnosti određivanje lokacija za gospodarenje otpadom na području Varaždinske županije, odnosno izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom te dozvola za prenamjenu, izgradnju ili proširenje takvih objekata, župan Anđelko Stričak izdao je sljedeće očitovanje:

  • "Razlika između državnih i lokalnih planova": Građevine i površine za gospodarenje otpadom se, sukladno propisima, planiraju prostornim planovima, pri čemu se razlikuju one državnog i regionalnog značaja te lokalnog značaja.
  • "Samo dvije županijske lokacije": Prostornim planom Varaždinske županije, čije donošenje je u nadležnosti Županije, odnosno Županijske skupštine, planiraju se građevine/površine za gospodarenje otpadom državnog i regionalnog značaja. U važećem Prostornom planu Varaždinske županije planirane su samo dvije takve lokacije. Riječ je o lokaciji pretovarne stanice u Poljani Biškupečkoj u Gradu Varaždinu koja je sastavni dio Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“ te se smatra građevinom državnog značaja. Druga lokacija je odlagalište neopasnog otpada u Jerovcu u Gradu Ivancu koja se smatra lokacijom regionalnog, odnosno županijskog značaja.
  • "Ostalo planiraju gradovi i općine": Sve ostale građevine/površine za gospodarenje otpadom, koje posebnim propisom nisu određene od državnog ili regionalnog značaja, lokalnog su značaja, primjerice reciklažna dvorišta, sortirnice, centri za ponovnu uporabu otpada, postrojenja za biološku obradu otpada te ostalo. Određivanje lokacija za njihov smještaj je u nadležnosti gradova i općina te se stoga planiraju isključivo prostornim planovima lokalne razine (gradova i općina) koje donose nadležna gradska ili općinska vijeća.
  • "Upravni odjel izdaje dozvolu samo u ovom slučaju": Izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom propisano je Zakonom o gospodarenju otpadom i Pravilnikom o gospodarenju otpadom, a u slučaju odlagališta otpada i Pravilnikom o odlagalištima otpada. Izdavanje dozvola je u nadležnosti Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije. Nadležni upravni odjel dozvolu može izdati isključivo za lokaciju za koju je prostorno-planskom dokumentacijom (grada, općine) utvrđena namjena gospodarenja otpadom. Dakle, u slučaju da je u prostornom planu nekog grada ili općine utvrđena lokacija za gospodarenje otpadom, a tvrtka koja traži dozvolu ispunjava sve zakonom propisane uvjete, tada je Upravni odjel, sukladno zakonskim odredbama, dužan izdati tražene dozvole.
  • "Za proširenje i izgradnju objekata nadležni su ovi odjeli": Kad je u pitanju izgradnja, prenamjena ili proširenje objekata, izdavanje dozvola je u nadležnosti upravnih odjela za prostorno uređenje, pri čemu je za izdavanje dozvola na području Grada Varaždina nadležan njihov upravni odjel, a za ostalo područje nadležan je upravni odjel Županije. Isto kao i u slučaju dozvola za gospodarenje otpadom, tako se i u slučaju izgradnje, proširenja ili prenamjene takvih objekata dozvola može izdati isključivo ako je prostornim planom i drugom dokumentacijom općine ili grada utvrđena takva lokacija za gospodarenje otpadom.
  • "Sve općine i gradovi moraju dostaviti ovo": Pitanje o lokacijama za gospodarenje otpadom na području Varaždinske županije postavljeno je i na posljednjoj sjednici Županijske skupštine održanoj 12. lipnja 2024. godine. Sukladno dopunskom pitanju županijske vijećnice Spomenke Kiđemet-Piskač, Varaždinska županija je svim općinama i gradovima s područja županije uputila zamolbu da dostave podatke imaju li u svojoj prostorno-planskoj dokumentaciji površine planirane za gospodarenje otpadom, gdje te o kojim se namjenama radi.
  • "Apel nadležnim institucijama": Podsjećam da sam sa sjednice Županijske skupštine uputio apel svim nadležnim institucijama, uključujući i inspekciju zaštite okoliša, da se posebno vodi briga o građevinama/površinama za gospodarenje otpadom, pa tako i o baliranom komunalnom otpadu na lokaciji Brezje u Varaždinu
  • "Neprihvatljivo spaljivanje varaždinskih bala": Naime, pojavila se informacija da bi dio otpada odloženog u Brezju mogao dobiti kvalifikaciju „gorivi otpad“ s ključnim brojem otpada 19 12 10. U tom slučaju bi taj balirani otpad bilo moguće spaljivati. S obzirom da je zbrinjavanje varaždinskog baliranog otpada počelo nakon gotovo 20 godina, za sve stanovnike grada Varaždina, pa tako i Varaždinske županije neprihvatljivo bi bilo da se taj otpad sada počne spaljivati na području Varaždina ili županije. Posebice je to neprihvatljivo ako za to ne bi postojali aposlutno svi zakonom propisani uvjeti i standardi, naročito kad je u pitanju utjecaj spaljivanja miješanog komunalnog otpada na kvalitetu zraka na području naše županije.

Komentari