Breznica će dobiti dječji vrtić

Županija je Općini Breznica ustupila 1854 kvadratnih metara zemljišta za dječji vrtić
Objavljeno: 19.03.2010. 12:59

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57

Op?ina Breznica zapo?ela je aktivnosti oko izgradnje dje?jeg vrti?a koji je dugogodišnja želja i potreba stanovnika tog podru?ja. Naime, župan Varaždinske županije Predrag Štromar donio je zaklju?ak o davanju suglasnosti na odluku Školskog odbora Osnovne škole Bisag za raspolaganje imovinom, na na?in da se Op?ini Breznica, bez naknade, ustupi zemljište površine 1854 m². Rije? je o zemljištu u samom centru naselja Bisag, na ?ijem mjestu se nekada nalazila škola. Bio je to ujedno i prvi službeni posjet varaždinskog župana op?ini Breznica koji se sastao s na?elnikom Stjepanom Krobotom i ravnateljicom osnovne škole Draženkom Svelec-Jur?i?. Zahvalivši se Varaždinskoj županiji na lijepoj gesti, na?elnik je podsjetio da je izvršena parcelacija zemljišta te se kre?e u izradu projektne dokumentacije, za što je u ovogodišnjem op?inskom prora?unu predvi?eno 50 tisu?a kuna.

(rv) Foto: www.zupa-bisag.com 19.03.2010.

Komentari