Najavljeno zbrinjavanje komunalnog otpada s podru?ja Varaždinske županije, bila je, prema pisanju portala eMedjimurje.hr, nezaobilazna tema konferencije za novinare ?akove?kog HDZ-a, na kojoj su govorili predsjednik GO HDZ-a ?akovca, Vedran Mikuli?, dopredsjednik Željko Jakopec, te Aleksandar Makovec, ?lan Gradskog odbora HDZ-a ?akovca.

?elnici HDZ-a ?akovec smatraju nezakonitom posljednju odluku Grada Varaždina od 7. ožujka o povjeravanju komunalne djelatnosti, to više jer je ve? prije donošenja predmetne Odluke Varaždin regulirao postupanje s otpadom kojeg je dužan isporu?ivati tvrtki T7 VIS, piše eMedjimurje.hr

- Ve? unazad nekoliko godina raspravlja se o sanaciji zatvaranja deponija Totovec, a u ?akovcu se u ovom trenutku razgovara da bi „privremeno“ zbrinjavali komunalni otpad s podru?ja Varaždinske županije, što smatramo apsolutno nezakonitim i nemoralnim. Naime, na snazi je usvojeno rješenje sanacije deponija Totovec s mogu?noš?u odlaganja komunalnog otpada s podru?ja Grada ?akovca i velikog broja op?ina, ali u ograni?enom vremenskom razdoblju – istaknuo je Vedran Mikuli?.

Dopredsjednik Željko Jakopec slikovito je poru?io da ?e jedina velika investicija koja ?e sti?i u Grad ?akovec biti – sme?e!

- Problem je, pojasnio je, nastao kao plod novonastale ljubavi izme?u ?akovca i Varaždina, a nedugo nakon zasjedanja Gorana Habuša u fotelju varaždinskog gradona?elnika i posjeta ministrice Mirele Holy GKP ?akom-u. Postavlja se pitanje da li je ?akom izradio i poduzeo sve u vezi proširenja deponija u Totovcu, te kako Totovec može proširiti svoj kapacitet bez zakonom propisanih akata – upozorio je Željko Jakopec.

Aleksandar Makovec, kazao je da je ovdje o?it primjer bratskih politi?kih stranaka i koalicija u Gradu Varaždinu i ?akovcu, a g?a Avirovi? (direktorica ?akoma) lansirala je samo probni balon i trebala poslužiti kao gromobran za o?ekivano negativne reakcije javnosti.

?ulo se, navodi eMedjimurje, i to da deponij Totovec „privremeno“ postoji ve? 40 godina, odavno je prenatrpan, a zatvoren je trebao biti još 2010., pa je Makovec poru?io da se takvi štetni pregovori za ?akovec odmah prekinu, a stigne li ova to?ka na dnevni red gradskog vije?a, HDZ je ne?e podržati.

Komentari

15.03.2012. 19:27h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 10:29

Foto: cakom.hr