Grad Lepoglava s udrugama potpisao ugovore o financiranju projekata

Objavljeno: 04.02.2014. 13:50

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 08:27

Gradona?elnik grada Lepoglave Marijan Škvari? i njegov zamjenik Hrvoje Kova? potpisali su s predstavnicima 27 udruga koje djeluju na podru?ju grada Lepoglave ugovore o financiranju.

Time je zaklju?en gradski natje?aj kojim su odabrani projekti udruga koji ?e se u 2014. godini financirati sredstvima iz gradskog prora?una.

– Ove smo godine krenuli s novim na?inom financiranja udruga, pružaju?i financijsku potporu projektima koje udruge planiraju realizirati u ovoj godini. Raspisali smo natje?aj na koji su udruge prijavile svoje projekte, izvršili bodovanje i rangiranje projekata koji su zadovoljili uvjete natje?aja te nakon toga, na temelju rezultata, raspodijelili 300 tisu?a od 350 tisu?a kuna osiguranih u gradskom prora?unu za potporu udrugama – pojasnio je lepoglavski gradona?elnik Marijan Škvari?.

Škvari? je još istaknuo kako ?e udruge Gradu morati pravdati sva utrošena sredstva, a to ?e osigurati namjensko trošenje javnog novca, kao što nalaže Zakon o udrugama.

Budu?i da je rije? o novom na?inu financiranja udruga, prije samog raspisa natje?aja Grad Lepoglava organizirao je edukativne radionice na kojima su ?lanovi udruga upoznati s novim na?inom financiranja njihova rada u?e?i pri tom i kako napisati projekt koji ?e mo?i prijaviti ne samo na gradski ve? i na druge natje?aje, prije svega na one koje su raspisala resorna ministarstva i Europska unija.

- Zadovoljan sam što su neke od udruga prepoznale i iskoristile tu mogu?nost kandidiravši se i dobivši sredstva i iz drugih izvora – istaknuo je gradona?elnik Škvari?, dodaju?i kako ?e sva sredstva dobivena na gradskom natje?aju udrugama biti ispla?ena jednokratno i da ?e, kao i do sada, Grad Lepoglava tu obavezu odraditi na vrijeme i u cijelosti.

Od 27 udruga ?ije ?e projekte financirati Grad Lepoglava, 24 ih je na ovaj na?in dobilo više sredstava u odnosu na proteklu godinu.

- Zadovoljni smo ovakvim na?inom preraspodjele sredstava budu?i da je pravedan prema onim udrugama koje su zaista aktivne i rade – rekla je Tea Mošmondor Stani? iz Odreda izvi?a?a Lepoglave, ?iji je projekt zadovoljio kriterije natje?aja.

- Kriterija za raspodjelu sredstava bilo je podosta, ?ime smo osigurali kvalitetniju pripremu natje?aja. Bitno je bilo da se projekt ve?inom provodi na podru?ju grada Lepoglave i poti?e umrežavanje odnosno partnerstvo i suradnju. Važno je istaknuti  da su one udruge koje su ostvarile potporu iz drugih izvora bile nagra?ene i kod ocjenjivanja dobile više bodova – istaknuo je zamjenik gradona?elnika Hrvoje Kova?, uz napomenu kako financiranje udruga od strane Grada nije obaveza ve? mogu?nost.

Ovakvim na?inom financiranja sve neaktivne udruge koje su bile teret gradskom prora?unu ostale su bez sredstava, dok su one aktivne dodatno nagra?ene. Ipak, budu?i da je na prora?unskoj stavci za potporu radu udruga preostalo 50 tisu?a kuna, one udruge ?iji projekti nisu zadovoljili uvjete natje?aja imat ?e mogu?nost, samo još ove godinu koja je ozna?ena kao prijelazna, iskoristiti dio tog preostalog novca, rekao je gradona?elnik Škvari?.

Komentari