odluka o osnivanju

Grad Novi Marof osnovao Savjet koji će pratiti cijene javnih usluga, evo detalja

Objavljeno: 29.05.2023. 20:44

Zadnja izmjena: 30.05.2023. 07:37

Grad Novi Marof na nedavnoj je sjednici Gradskog vijeća donio odluku o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novog Marofa, koji kao glavne zadatke ima pratiti ukupno stanje cijena javnih usluga te predlagati gradonačelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga.

Kako je tom prilikom objašnjeno, Savjea za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novog Marofa će, uz navedene glavne zadatke, razmatrati i davati mišljenje gradonačelniku na prijedlog cijena javnih usluga na području Grada, pratiti stanje i davati mišljenje gradonačelniku o utvrđivanju cijena javnih usluga na području Grada, razmatrati i očitovati se o prijedlozima akata iz nadležnosti gradskog vijeća koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obaveze i prava potrošača javnih usluga te obavljati i druge poslove koji su u posrednoj ili neposrednoj vezi sa zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.

- Savjet će imati tri člana: predsjednika i dva člana. Predsjednika i jednog člana Savjeta imenuje i razrješuje posebnim rješenjem Gradsko vijeće Grada Novog Marofa na prijedlog gradonačelnika. Jednog člana Savjeta imenuje udruga za zaštitu potrošača koja djeluje i ima sjedište na području Varaždinske županije, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje zaštita potrošača. Članovi Savjeta imenuju se na razdoblje od četiri godine - stoji u Odluci, između ostalog.

Komentari