Grad odlučan da gradi POS na Banfici

Zgrada bivšeg kina Dom trebala bi dobiti gospodarsko - poslovnu namjenu
Objavljeno: 18.11.2010. 15:31

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

Grad Varaždin odustaje od provedbe idejnog urbanisti?kog rješenja novog dijela Banfice i dogovorne komasacije, budu?i da nije postignut dogovor s vlasnicima zemljišta, re?eno je jutros na kolegiju gradona?elnika. To ne?e sprije?iti daljnje planirane aktivnosti jer je grad odlu?an upravo na tom podru?ju pokrenuti izgradnju POS stanova, kao i Caritasovog doma. Stoga ?e se nastaviti zapo?eti postupak izrade i donošenja izmjena i dopuna Urbanisti?kog plana ure?enja sjevernog dijela grada, kojim ?e se odrediti namjene prostora, dok ?e se na?in rješavanja imovinsko-pravnih odnosa prepustiti vlasnicima zemljišta. Pokre?e se i postupak donošenja izmjena i dopuna Urbanisti?kog plana ure?enja povijesne jezgre, ?ime ?e se omogu?iti da zgrada bivšeg kina Dom, u vlasništvu grada, dobije gospodarsko-poslovnu namjenu.

Varaždinski forum

Podijeli

eVarazdin.hr / Radio Varaždin 18.11.2010.

Komentari