Kozina i Lučić: Smjena nije legitimna, tko želi uništiti HSLS?

Objavljeno: 12.02.2011. 11:16

Zadnja izmjena: 08.12.2015. 08:08

Na prošlotjedno priop?enje iz HSLS-a, od strane statutarne komisije županijskog ogranka stranke, o isklju?enju iz stranke, reagirali su Goran Kozina i Nino Lu?i?.

Tvrde da je procedura njihove smjene nestatutarna, jer uop?e nije provedena u skladu sa statutom stranke, a još više ih boli ponašanje predsjenika gradskog ogranka Miljenka Ernoi?a, kojeg smatraju nedemokratskim, ?ak i apsolutisti?kim i despotskim. Prema njihovim navodima podržava ih ve?ina ?lanova Izvršnog odbora gradskog ogranka stranke.

- Kao ?lan središnjeg vije?a HSLS-a, legalno izabran na saboru stranke, samo središnje vije?e može odlu?ivati o mojoj smjeni. To govori uostalom i statut stranke, gdje prijedlog o isklju?enju ?lanke iz stranke, može podnijeti samo tijelo kojeg je on ?lan. Dakle o mojem isklju?enju ne odlu?uje predsjednik ogranka – istaknuo je Goran Kozina.

Zaklju?ana vrata stranke

Još uvijek aktualni ?lan središnjeg vije?a stranke navodi i da je Županijska skupština HSLS-a nelegalna, jer je mandat istekao prošle godine u studenom te su ve? trebali izabrati novo rukovodstvo.

- Velika ve?ina izvršnog odbora, podnijela je zahtjev da se sastane Izvršni odbor, da se razriješe ti aktualni problemi, no do?ekala su nas zaklju?ana vrata u ?etvrtak nave?er. Okupilo se 15-ak ?lanova Izvršnog odbora gradskog ogranka, no tajnik stranke je dobio naredbu da nam zaklju?a vrata. U povijesti HSLS-a takvo nešto se još nije dogodilo – prepri?ava nam Kozina te navodi kako svega tri ?lana Izvršnog odbora nisu potpisala dopis kojim se traži sjednica istog odbora gradskog ogranka.

Rije?i Gorana Kozine "potpisuje" i Nino Lu?i?, koji je najavio i žalbu na odluku Statutarne komisije, da sedam ?lanova gradskog vije?a nisu više ?lanovi stranke. Kako se navodi u priop?enju komisije «navedeni ?lanovi kao vije?nici Gradskog vije?a Grada Varaždina djelovali i glasali suprotno od jednoglasno donesenih stavova Izvršnog odbora Gradskog ogranka HSLS-a grada Varaždina».

Gradski vije?nik Nino Lu?i? tvrdi da to apsolutno nije istina.

- Ne radi se o stavu izvršnog odbora. To je bio tek prijedlog gospodina Ernoi?a, a ve?ina nas je uvjetovala da se glasa po vlastitoj savjesti. Dovoljan dokaz je i to što uop?e nema zapisnika sa tog Izvršnog odbora. Ja sam od tajnika stranke pokušao dobiti zapisnik, ali nisam uspio. Sve to je dokaz nelegalnosti prijedloga statutarne komisije, jer zapisnik ne postoji – tvrdi Lu?i? te nastavlja.

- Takvo ponašanje od strane gospodina Ernoi?a je apsolutisti?ko i despotsko – oštro ?e Lu?i?, koji ipak navodi da ?e se žaliti na odluku statutarne komisije, iako, kako tvrdi, nema dovoljno informacija, jer ne posjeduje zapisnik o odluci Izvršnog odbora gradskog odbora.

?eka se Darinko Kosor i središnje vije?e stranke

Ostavi li se po strani statut stranke i (ne)legitimnost odluke, glavnim se trenutno zapravo ?ini stav središnjice stranke, odnosno predsjednika Darinka Kosora.

- Da, moramo biti svjesni da je statut politi?ka stvar. S obzirom na ove doga?aje, ja svoju perspektivu u HSLS-u više ne vidim, iako sam je zamišljao prili?no druga?ije. Kada sam i pri?ao s Kosorom, prilikom ulaska u stranku, uvjetovao sam svoj prelazak time da u gradskom vije?u mogu glasati po vlastitoj savjesti - rekao nam je Nino Lu?i?.

Tvrde Kozina i Lu?i? da se i s njim pokušalo razgovarati, sa željom da se sastane Izvršni odbor, no nije odgovarao na telefonske pozive.

- Nevjerojatno je da nitko ne brine za ?injenicu da se ?elnik gradskog ogranka stranke, koja je imala ve?inu u gradskom vije?u grada Varaždina, na ovakav na?in odri?e te ve?ine – ustvrdio je Kozina, koji se nada reakciji središnjice stranke.

- Idu?i tjedan je sastanak središnjeg vije?a, a mi tražimo da podrže našu inicijativu da se sazove Izvršni odbor gradskog ogranka. Smatram da se radi o krajnje nedemokratskom ponašanju. – tvrdi Kozina, koji želi nastaviti funkcionirati u HSLS-u, ukoliko ?e to biti mogu?e.

- Mi samo želimo da se te stvari riješe i razjasne. Ne želimo misliti da se radi tek o ne?ijim instrukcijama, iako svi potezi u posljednje vrijeme to mogu sugerirati – rekao je Goran Kozina.


Foto: tportal.hr

Nešto pesimisti?niji po pitanju budu?nosti u HSLS-u je Nino Lu?i?.

- Sumnjam da bi se gospodin Ernoi? odlu?io za takve poteze da nema podršku ?elništva stranke. Ja osobno se trenutno ne vidim u niti jednoj politi?koj opciji, nakon razo?aranja, jer vidim kakvi ljudi vode stranke i kakvi vladaju, s koliko nemorala i nepoštenja, smatram da je najbolje da ostanem neovisan. Nikad nisam financijski ovisio o politici, niti ?u to ikad, uklju?io sam se u politiku iz ?istih pobuda i uvjerenja, mirno spavam, a tako ?e biti i u budu?nosti. Svi ovi doga?aji mogu se protuma?iti kao da netko želi uništiti najja?u stranku u gradu - tvrdi Nino Lu?i?.

Lu?i?: HNS je predatorska stranka

Na pitanje nije li pomalo ?udno da je ve? promijenio dvije stranke, Lu?i? odgovara.

- Pa zar je nemoralno glasati po vlastitoj savjesti. To sam jednako uvjetovao u prijašnjoj, kao i u ovoj stranci. Zar je problem kada ?ovjek ima svoj stav i jasno ga argumentira – pita se Lu?i?.

Spominje u negativnom kontekstu i HNS, s kojim se razišao ve? i kao ?lan SDP-a. Smatra da je njihovo ponašanje i politi?ko djelovanje, u najmanju ruku, nedemokratsko.

- Ta stranka je predatorska. Jedino tako se može nazvati njihovo politi?ko funkcioniranje, jer oni nisu za partnerski odnos, nego samo za iskorištavanje, a potom odbacivanje. To je po meni predatorski odnos - zaklju?uje Lu?i?.

Vidjet ?emo kakve ?e biti reakcije na ovaj istup, odnosno kako ?e se riješiti problemi s ?lanstvom u HSLS-u. O?ito su stvari otišle prili?no daleko, a o?ekuje se i reakcija s nacionalne razine. Nije zanemariva ?injenica niti da je Darinko Kosor "okrenuo le?a" prezimenjakinji Jadranki, a nacionalni izbori se sve više približavaju, pa se ovakve stvari i dodatno potenciraju na lokalnoj razini.

Komentari