VELIKI BUKOVEC

Izmjene Prostornog plana bit će od važnog značaja za daljnji razvoj i uređenje općine

Objavljeno: 26.11.2020. 18:00

Zadnja izmjena: 26.11.2020. 18:00

U prostorijama Općine Veliki Bukovec održano je javno izlaganje prijedloga 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Općine koje se rade s ciljem usklađenja s posebnim propisima i aktima Varaždinske županije te Općine Veliki Bukovec, važnih za razvoj i uređenje prostora općine.

Izmjene i dopune odnose se na problematiku iz sektora prometa, infrastrukturnih sustava, vodnog gospodarstva, gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, prirode i kulturnih dobara, sustava civilne zaštite, razvoja civilnog društva i drugih relevantnih područja.

– Važećim Prostornim planom nisu bila evidentirana ni planirana izdvojena građevinska područja izvan naselja, a ovom izmjenom predviđa se nekoliko zona. Također, radi bolje diferencijacije prostora u naseljima utvrđen je unutar građevinskih područja naselja veći broj funkcionalnih zona – pojasnio je načelnik Općine Franjo Vrbanić.

Kazao je kako se građevinska područja naselja povećavaju u odnosu na dosadašnji Plan za oko 12 %, pri čemu se najveći dio odnosi na planirane gospodarske zone u naseljima Veliki Bukovec i Kapela Podravska, i to za ciljane proizvodne tvrtke koje već djeluju na tom području.

– Radi osiguranja površina za nogometno igralište na novoj lokaciji u Velikom Bukovcu značajnije su se povećale i površine namijenjene sportu i rekreaciji. Zajedno s javnim i zaštitnim zelenim površinama njihova ukupna površina je u odnosu na važeći plan povećana za oko 70,9 % – istaknuo je načelnik Vrbanić.

Spomenuo je i izdvojenu gospodarsku zonu ugostiteljsko turističke namjene „Čuklin“, koja se utvrđuje kao nastavak razvoja već izgrađene površine zemljišta OPG-a. Naime, kako se područje oblikovno i sadržajno transformiralo na način da u okviru zemljišta OPG-a danas prevladavaju ugostiteljski i turistički sadržaji, planira se i daljnji razvoj turizma u smislu izgradnje smještajnih turističkih kapaciteta. Izmjenama i dopunama usklađuje se i status istražnih i eksploatacijskih polja ugljikovodika, geotermalne vode i mineralnih sirovina prema evidenciji nadležnih javnopravnih tijela i sukladno podacima i zaključcima Rudarsko-geološke studije Varaždinske županije.

Javni uvid u prijedlog 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliki Bukovec traje do 7. prosinca, a može se izvršiti u prostorijama Općine, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, te na web stranicama Općine (www.velikibukovec.hr), kao i na stranicama izrađivača plana (www.urbia.hr).

– Sve primjedbe obavezno se predaju pisanim putem na adresu općine – poručio je načelnik Vrbanić.

Komentari