Na sjednici Općinskog vijeća Martijanca održanoj u srijedu prihvaćen je drugi rebalans proračuna za 2020. godinu. Izmjenama i dopunama ukupni se prihodi i primici povećavaju za 1,04 milijuna kuna i iznose 15,6 milijuna, što uz višak od prethodnih godina od 2,19 milijuna dovodi do ukupnih prihoda od 17,8 milijuna kuna.

U programu izgradnje komunalne infrastrukture na području općine uvodi se novi kapitalni projekt projektiranja i urbanističkog uređenja prostora društvenih i centralnih sadržaja Martijanec u iznosu od 155.000 kuna. – Uvedene su promjene i u sklopu programa javnih potreba u društvenim djelatnostima. Općina Martijanec ove će godine dodijeliti jednokratnu novčanu božićnu pomoć umirovljenicima, za što je predviđeno 30.000 kuna. Također, dodatna su sredstva osigurana i za sufinanciranje rada našeg novog dječjeg vrtića Vlakić – rekao je načelnik Općine Martijanec Dražen Levak.

Što se tiče programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području općine u 2020. godini, on se povećava s 4,3 na 4,5 milijuna kuna, i to ponajviše zbog sredstava za projektiranje i rekonstrukciju zgrade stare škole u Hrastovljanu – izgradnju Kulturnog centra. Donijeta je i odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Martijanec. Javne sportske građevine i druge sportske građevine u vlasništvu Općine Martijanec su nogometna igrališta s pratećim objektima - svlačionicama, uredskim i klupskim prostorijama u naseljima Martijanec, Čičkovina i Slanje.

– Upravljanje sportskim građevinama u vlasništvu Općine do sada nije bilo regulirano nekim općim aktom. Upravljanje je vršeno preko Općine Martijanec, a korištenje je bilo na nogometnim klubovima s određenih područja, bez pravne osnove, pa je odlučeno da se pitanje upravljanja i korištenja sportskih građevina uredi posebnim općim aktom – rekao je načelnik Dražen Levak dodavši kako je odlukom predviđeno da se sportskim klubovima prostori daju na korištenje bez naknade, odnosno kao nefinancijska pomoć radu upravitelja sportskog objekta.

 

 

Komentari

25.09.2020. 08:37h Zadnja izmjena: 25.09.2020. 08:37