obavijest

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija Grada Novog Marofa

Objavljeno: 13.12.2022. 13:39

Zadnja izmjena: 13.12.2022. 13:39

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD NOVI MAROF

GRADONAČELNIK

KLASA: 604-02/22-01/06 URBROJ: 2186-022-02-22-3

Novi Marof, 13. 12. 2022.

Na temelju članka 11. Odluke o stipendijama Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 104/21), gradonačelnik Grada Novog Marofa raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih stipendija Grada Novog Marofa za akademsku godinu 2022./2023.

Natječaj se raspisuje za dodjelu 100 stipendija za nadarene studente.

Mjesečni iznos stipendije po korisniku iznosi:

 • 600,00 kuna za studente koji studiraju na području Varaždinske i Međimurske županije,
 • 800,00 kuna za studente koji studiraju na području ostalih županija u Republici Hrvatskoj i Gradu Zagrebu te izvan Republike Hrvatske.

Stipendije se dodjeljuju za deset mjeseci, odnosno za razdoblje od 1. listopada 2021. godine do 31. srpnja 2022. godine.

I. OPĆI UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJA

Pravo na dodjelu stipendija za nadarene studente imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Grada Novog Marofa najmanje dvije godine prije podnošenja prijave na Natječaj,
 • da su redovni studenti dodiplomskog sveučilišnog studija, preddiplomskoga, sveučilišnog i stručnog studija te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,
 • da nisu korisnici neke druge stipendije,
 • da nisu stariji od 26 godina.

II. UVJETI ZA STIPENDIJE ZA NADARENE STUDENTE

1. Natjecati se mogu nadareni studenti koji ispunjavaju opće uvjete za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija, a koji su zadnja dva razreda srednje škole (studenti 1. godine studija) završili s najmanjom prosječnom ocjenom 4,50, a studenti 2. i viših godina

studija s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne godine studija od najmanje 3,50.

2. Za prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • ispunjen obrazac prijave na natječaj
 • domovnicu ili elektronički zapis iz knjige državljana
 • uvjerenje o prebivalištu ili elektronički zapis o prebivalištu ne starije od 6 mjeseci
 • potvrdu visokog učilišta o upisanoj godini redovnog studija u akademskoj 2022./2023. godini,
 • studenti 1. godine studija preslike svjedodžbi 3. i 4. razreda srednje škole ili potvrdu o prosječnoj ocjeni za 3. i 4. razred srednje škole,
 • studenti ostalih godina studija prijepis ocjena iz svih prethodnih godina studija ili potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija,
 • obrazac - izjava da nisu korisnici niti jedne druge stipendije.

III. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE KANDIDATA ZA STIPENDIJE ZA NADARENE STUDENTE

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za stipendije za nadarene studente je uspjeh u školovanju:

 • za studente 1. godine studija uspjeh u školovanju utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne dvije godine školovanja tako da se zbroj pojedinačnih ocjena iz predmeta za obje godine školovanja podijeli s ukupnim brojem predmeta. Tako dobiven prosjek, za ostvarivanje prava na stipendiju za nadarene studente mora iznositi najmanje 4,50.
 • za studente 2. i viših godina studija da imaju prosjek ocjena najmanje 3,50 za svaku studijsku godinu na visokom učilištu.Studenti koji studiraju izvan Republike Hrvatske moraju dostaviti prijepis ocjena i ostalu potrebnu dokumentaciju na hrvatskom jeziku.

Prijavom na ovaj Natječaj kandidat je suglasan da se njegovi osobni podaci, kao i podaci njegove obitelji sadržani u prijavi, obrađuju od strane Grada Novog Marofa u svrhu dodjele stipendije za akademsku godinu 2022./2023.

Grad Novi Marof zadržava pravo da osim prethodno navedene dokumentacije od podnositelja prijave zatraži i drugu dokumentaciju, ako ustanovi da je isto potrebno kako bi se utvrdilo da li je student zadovoljio sve uvjete i kriterije za dodjelu stipendija.

Natječaj se provodi putem zatvorenih pisanih prijava koje se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objave Natječaja u elektroničkoj publikaciji „eVaraždin“ i na službenoj web stranici Grada Novog Marofa (www.novi-marof.hr) te na Oglasnoj ploči Grada.

Obrazac prijave i izjave moguće je preuzeti na www.novi-marof.hr

Prijavu sa svim potrebnim podacima, ispravama i dokazima u natječaju, potrebno je dostaviti na adresu:

Grad Novi Marof

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa

Trg hrvatske državnosti 1

42220 Novi Marof

Uz naznaku „Stipendije za nadarene studente – ne otvaraj“

Dan predaje prijave smatra se dan predaje prijave u Gradu Novom Marofu odnosno dan predaje prijave na poštu preporučenom pošiljkom.

Preslike svjedodžbi i diploma ne moraju biti ovjerene. Prijave bez svih propisanih dokaza o ispunjavanju uvjeta, kao i nepravodobno podnesene prijave, neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom prijedloga liste kandidata za dodjelu stipendija na oglasnoj ploči i Internetskim stranicama Grada u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Svaki kandidat može u roku od osam dana od dana objavljivanja liste kandidata za dodjelu stipendija podnijeti pismeni prigovor gradonačelniku Grada Novog Marofa.

Odluka gradonačelnika po prigovoru je konačna.

GRADONAČELNIK

Siniša Jenkač, v.r.

Komentari