Općina Cestica objavljuje natječaj za dodjelu stipendije: za sve redovite studente 2. ili više godine preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog odnosno integriranog studija, akademiju ili stručnog studija, odnosno 5 stipendija za 1. godinu studija i to: stipendija u visini 300,00 kuna za studente koji studiraju u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji, te 500,00 kuna za studente koji studiraju u ostalim županijama, a imaju prebivalište na području Općine Cestica i državljani su Republike Hrvatske.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
- da imaju prebivalište na području općine Cestica,
- da su redoviti studenti,
- da nisu apsolventi,
- da nisu ponavljali godinu u posljednje dvije godine školovanja,
- da nisu korisnici drugih stipendija 

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije su:
1. Zamolba za dodjelu stipendija s kratkim životopisom
2. Potvrda o prebivalištu studenta.
3. Izjava korisnika stipendije da ne prima stipendiju po niti jednoj drugoj osnovi
4. Uvjerenje o redovitom upisu na fakultet
5. Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva (samo za studente 1. godine)
6. Dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od prethodna 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja (samo za studente 1. godine)
7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva (samo za studente 1. godine)
8. Potvrdu Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu (za korisnike socijalne pomoći) (za studente 1. godine),

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca. Dokumenti se dostavljaju do dana 20. listopada 2017. godine na adresu: Općina Cestica, Dravska 1A, 42208 Cestica. Iz Općine poručuju kako će o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana odabira.
 

Komentari

13.09.2017. 16:54h Zadnja izmjena: 13.09.2017. 17:07