Dvadeset i dvije točke našle su se na dnevnom redu 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Preloga, održane 7. svibnja, u prostorima Poduzetničkog centra Prelog.

Na dnevnom se redu našlo Izvješće o radu gradonačelnika (za razdoblje od srpnja do prosinca 2019. godine), prijedlog Odluke o prihvaćanju obračuna Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu te prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Preloga za 2019. godinu.

Raspravljalo se o izvješćima o poslovanju Dječjeg vrtića Fijolica, Knjižnice i čitaonice Grada Preloga, Muzeja Croata insulanus Grada Preloga te Doma kulture za 2019. godinu, zatim o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi i sportu, socijalnoj skrbi, radu GKP Pre-kom d.o.o. te o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u 2019. godini. Gradsko vijeće donijelo je i Zaključak o darovanju nekretnine na području k.o. Prelog te Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Doma kulture Grada Preloga.

Preuzimanje osnivačkih prava nad školama

Donijeta je i Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama na području Grada Preloga. Kako piše u obrazloženju ove Odluke, s obzirom na trenutno stanje u osnovnim školama vidljiva je potreba povećane brige oko uređenja, održavanja i opremanja samih objekata osnovnih škola kao i pripadajućih sportskih dvorana. Isto tako, želja je Grada Preloga da se podigne nivo rada, uvjeti rada i kvaliteta same nastave u osnovnim školama.

Odlukom o porezima Grada Preloga utvrđene su dvije vrste lokalnih poreza i to porez na potrošnju i porez na korištenje javnih površina. Zbog poznate situacije s bolesti COVID – 19 i mjera koje su donijete od strane Vlade Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a kojima se ograničava i u nekim djelatnostima i potpuno obustavlja rad određenih djelatnosti, uočena je potreba pomoći gospodarstvu koje djeluje na području Grada Preloga kao i fizičkim osobama. Tako se pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine oslobađaju obveze plaćanja poreza na korištenje javnih površina u 2020. godini.

U potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalne naknade gospodarski subjekti, obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a koji nisu obavljali svoju djelatnost zbog Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine.

Također, predlaže se smanjenje iznosa naknada članovima Gradskog vijeća Grada Preloga, predsjedniku Gradskog vijeća Grada Preloga, predsjednicima mjesnih odbora i predsjednici Savjeta za socijalnu skrb kao i članovima radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika te članovima mjesnih odbora te zamjeniku gradonačelnika. Sve naknade se smanjuju za 15%.

 

Ključne riječi: grad prelog,

Komentari

08.05.2020. 18:31h Zadnja izmjena: 08.05.2020. 18:40