Tvornica za MBO otpada još nije obradila ni jednu preuzetu balu iz Brezja

Objavljeno: 20.08.2014. 09:56

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Foto: Zoran Stanko

Iako su pojedini varaždinski mediji plasirali informaciju da je u prvoj hrvatskoj tvornici za MBO otpada po?ela obrada nedavno preuzetih bala s deponija u Brezju, neslužbeno doznajemo kako ?e njihova mehani?ko-biološka obrada po?eti tek kroz 2-3 tjedna...

Ono što nije uspjelo varaždinskom poduzetniku Davoru Patafti, sasvim izgledno pošlo je za rukom „kralju reciklaže“ Petru Pripuzu. Naime, iako 150 bala s komunalnim otpadom iz deponija u Brezju još uvijek stoji uskladišteno u C.I.O.S.-ovoj tvornici za MBO, njihova obrada uskoro bi mogla po?eti.

- Na tragu sve izvjesnije realizacije ugovora o koncesiji sa izabranom zajednicom ponuditelja, a temeljem koordinacije zajednice ponuditelja sa predstavnicima Grada Varaždina, uz doprinos Ministarstva zaštite okoliša i prirode za rješenjem pitanja baliranog varaždinskog otpada u skladu sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, zatražili smo od Grada Varaždina preuzimanje uzorka baliranog otpada radi testiranja. Odnosno, utvr?ivanja mogu?nosti obrade baliranog otpada u  postrojenju za mehani?ku i biološku obradu otpada, s obzirom na stupanj biološke razgradnje i kontaminiranosti materijala – pojašnjavaju u C.I.O.S.-u koji oko 140 tona preuzetog baliranog otpada namjerava obraditi u svojem postrojenju tek nakon što dobije rezultate fiziološko-kemijskih ispitivanja od strane ovlaštene institucije.

Ina?e, tvornica za MBO otpada ima i svoj laboratorij koji još uvijek nije u funkciji. Trenutno je u fazi opremanja, a u pogonu traje i redovni pregled instaliranih strojeva. Obrada preuzetih bala u varaždinskom predgra?u mogla bi po?eti kroz dvadesetak dana, ali najnoviji razvoj doga?aja zaintrigirao je ?itatelje eVaraždina, koji sumnjaju da su bale „ilegalno“ u MBO-u!

Jesu li bale "ilegalno" u MBO-u?

Stoga smo zamolili varaždinskog gradona?elnika Gorana Habuša da nam izme?u ostalog pojasni u ?ijem su vlasništvu bale, tko je dao nalog da se prevezu u tvornicu za MBO i jesu li gradski vije?nici o tome bili obaviješteni...

- U tijeku je postupak uzorkovanja baliranog komunalnog otpada odloženog na podru?ju Brezje u periodu od 1. travnja 2005. godine do 31. srpnja.2013. godine, a u svrhu izrade Plana zbrinjavanja baliranog komunalnog otpada. Sukladno zakonu, Grad je odgovoran za gospodarenje otpadom na svom podru?ju. Stoga je proveo postupak davanja koncesije, a Gradsko vije?e donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganje baliranog miješanog komunalnog otpada s podru?ja grada Varaždina. Napominjemo da na ostvarivanja uvjeta za sufinanciranje zbrinjavanja komunalnog  otpada na lokaciji Grad Varaždin sura?uje s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost  koji je na?elno spreman i suglasan sufinancirati projekt zbrinjavanja predmetnog otpada do 60 posto opravdanih troškova zbrinjavanja otpada, ukoliko se dokaže primjena reda prvenstva gospodarenja otpadom prilikom ?ega ?e se ostvariti najbolji ishod za okoliš u smislu ?lanka 7. stavka 2. to?ke 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – isti?e Habuš te podsje?a kako je u tu svrhu zatraženo da Grad dostavi Plan zbrinjavanja baliranog komunalnog otpada iz kojeg ?e biti razvidan na?in, postupci, lokacija, terminski plan, te troškovi radova zbrinjavanja baliranog komunalnog otpada na lokaciji Brezje.

- Fond traži da Plan prihvate stru?ne službe Fonda i Ministarstva zaštite okoliša i prirode nakon ?ega ?e se sklopiti ugovor o sufinanciranju. Na posljednjoj sjednici Gradskog vije?a (održana je 15. srpnja) vije?nici su obaviješteni o stavu Fonda i postupcima koje Grad poduzima kako bi se riješio problem zbrinjavanja komunalnog otpada s lokacije Brezje, a sve u interesu gra?ana Grada Varaždina. Grad cijeli postupak provodi u svrhu sufinanciranja od strane Fonda, a ostatak potrebnih financijskih sredstava za zbrinjavanje baliranog komunalnog otpada osigurat ?e Grad kako zbrinjavanje bala gra?ane ne bi koštalo ništa – optimisti?no najavljuje Habuš.

Nažalost, iz gradona?elnikovog odgovora nismo doznali koja je gradska tvrtka stavila potpis i pe?at na otpremnicu temeljem koje su bale isporu?ene u MBO.

Znamo jedino da to nije „?isto?a“, jer Planom podjele društva kojeg je izradio „Varkom“, bale s otpadom nije dobila u bilancu. 

Komentari