općina cestica

U Cestici uz Dravsku i Gajevu ulicu 1 km nogostupa i odvodnja oborinske vode

Objavljeno: 19.08.2022. 07:00

Zadnja izmjena: 22.08.2022. 13:48

U općini Cestica radovi na uređenju komunalne infrastrukture odvijaju se na više lokacija, a jedno od gradilišta je i u samom središtu u Cestici.   

Općina Cestica, Županijska uprava za ceste (ŽUC Varaždin) i Varaždinska županija uredili su odvodnju oborinskih voda uz županijsku cestu Cestica – Virje Križovljansko u dužini od cirka 1000 metara, a osim izgradnje sustava odvodne oborinskih voda postavljeni su rubnici i asfaltirane pješačke staze.

Radove na uređenju sustava odvodnje oborinskih voda i izgradnji nogostupa za pješake izvela je građevinska tvrtka Colas Varaždin, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 1,7 milijuna kuna + PDV. U financiranju spomenutih radova u Dravskoj i Gajevoj ulici u Cestici 75% troškova podmiruje ŽUC Varaždin, a preostali dio od 25 % financira Općina Cestica.

- Izgradnjom sustava oborinske odvodnje omogućit će se oticanje vode koja se zadržavala na kolniku, kao i svu vodu koja je pogotovo za većih oborina dolazila iz Križovljana i Radovca, a pješačkom stazom osigurati ćemo sigurno kretanje djece koja polaze Osnovnu školu Cestica te ostalih mještana koji žive i prolaze tim ulicama - rekao je načelnik Mirko Korotaj. 

Komentari