općina ljubešćica

U Ljubešćici se radi na izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja, evo detalja

Objavljeno: 26.01.2024. 14:22

Zadnja izmjena: 26.01.2024. 14:22

U sjedištu Općine Ljubešćica održan je radni sastanak sa stručnim izrađivačem 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ljubešćica –Zavodom za prostorno uređenje Varaždinske županije.

Uz 33 pojedinačna zahtjeva građana koji se odnose na proširenje građevinskog područja, uglavnom u zonama mješovite namjene (stanovanje i povremeno stanovanje, izgradnje kompleksa objekata, pomoćnih objekata, eko vila, Weding Resort-a), zaprimljeni su i zahtjevi poslovnih subjekata za izmjenom i dopunom zone gospodarske namjene za koju je izrađen UPU i to glede granica obuhvata i odredaba za provođenje.

4. Izmjenama i dopunama PPUO Ljubešćica izvršit će se:

  • usklađenje s 3. izmjenama i dopunama PPŽ-a
  • usklađenje plana s novijim planovima infrastrukture
  • ažuriranje podataka vezano na Popis stanovništva 2021
  • noveliranje odredbi za provođenje
  • analiza i redefiniranje građevinskog područja.

Posljednje 3. izmjene i dopune PPUO donesene su u travnju 2018. godine, a obuhvat 4. izmjena i dopuna PPUO-a je područje čitave Općine jer se radi o sveobuhvatnoj reviziji prostorno-planskog dokumenta. Sve spomenute aktivnosti prethode izradi Nacrta prijedloga 4. izmjena i dopuna početkom ožujka 2024.godine.

Komentari