Predajom predsjedanja potpredsjedniku Parlamenta švedske regije Skane Thomasu Lantzu, ju?er je u Varaždinu završena dvodnevna sjednica Me?uregionalnog upravnog odbora Srednjoeuropskog transportnog koridora (CETC - Central European Transport Corridor), kojim je Varaždinska županija predsjedala proteklih šest mjeseci. Župan Varaždinske županije Predrag Štromar istaknuo je kako je izuzetno zadovoljan rezultatima šestomjese?nog predsjedanja ovom me?unarodnom inicijativom. - Naša županija pokazala je da može biti ravnopravan partner regijama iz Europske unije, dok je ova me?unarodna inicijativa pokazala kako regije mogu uspješno, nekad ?ak i bolje od država, zagovarati zajedni?ke interese - pojasnio je župan naglasivši kako se tijekom varaždinskog predsjedanja broj ?lanica CETC Inicijative pove?ao s jedanaest na trinaest. Naime, na varaždinskoj sjednici su se Primorsko-goranska, te Karlova?ka županija prigodnim prezentacijama predstavile ostalim zemljama ?lanicama, a nakon jednoglasnog prihva?anja u ?lanstvo, s njima su potpisani Sporazumi o pristupanju CETC inicijativi. CETC, odnosno Srednjoeuropski transportni koridor, inicijativa je u koju je trenutno uklju?eno ?etrnaest europskih regija iz Švedske, Poljske, ?eške, Slova?ke, Ma?arske i Hrvatske, a ?iji je primarni cilj stvaranje prometno najkra?eg i najbržeg koridora od Baltika do Jadrana.

Varaždinski forum

Podijeli

eVarazdin.hr 26.05.2010.

Komentari

27.05.2010. 09:10h Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56