Varaždinci, jeste li spremni za sortiranje otpada?

Objavljeno: 27.06.2014. 11:28

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Foto: Ilustracija

Iako je sortiranje otpada u zapadnim zemljama poput Njemačke uobičajena praksa, u Hrvatskoj vrlo mali postotak građana odvaja organski otpad od ambalaže. Sve zajedno najčešće završava u kantama za smeće.

Od srpnja ove godine, kada Vlada donese posebnu Uredbu, ni u Hrvatskoj više neće biti dozvoljeno miješanje različitih vrsta otpada, već će se sav otpad u domovima morati razvrstavati.

Prema novom Zakonu o gospodarenju otpadom uvodi se sustav primarnog odvajanja otpada pa će svi gradovi i općine morati omogućiti mještanima razvrstavanje otpada već u kućanstvu, na „kućnom pragu“. Odvajat će se zasebno papir, staklo, metal, plastika, tekstil i organski otpad.

S obzirom na to da Vlada mora donijeti Uredbu najkasnije do 23. srpnja ove godine, jer je Zakon stupio na snagu prošle godine u srpnju, a Uredba se mora donijeti u roku od 12 mjeseci, gradovi i općine imat će vremena da njihova vijeća prihvate Uredbu te da nakon roka prilagodbe, omoguće javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) otpada.

Za provedbu novoga zakona, gradovi i općine bit će motivirani na poseban način. Naime, postojat će fiksna kvota dopuštene količine nerazvrstanog otpada, a gradovi i općine će za zbrinjavanje svake tone nesortiranog otpada koja premaši tu kvotu, plaćati više. Takva mjera cilja prema što efikasnijoj lokalnoj organizaciji sustava primarnog odvajanja.

Obveza je gradova i općina također da se pobrinu da pojedine sortirane skupine otpada završe u tvornicama za preradu tih sirovina. Gradovi će za sortiranje otpada moći koristiti specijalizirane kontejnere u koje će se, ovisno o boji, odlagati različite vrste otpada - u žute zajedno plastika i metal, u plave papir i tetrapak, u zelene stakleni, a u smeđe organski otpad.

Za domaćinstva s okućnicom, organski će se otpad moći koristiti za kompostišta. Ukoliko se građani neće pridržavati novog načina zbrinjavanja otpada, komunalni im redar može dati kaznu od tri do deset tisuća kuna.

S obzirom na Vladinu Uredbu, potom na činjenicu da će Uredbu morati usvojiti općine i gradovi te da će postojati i rok prilagodbe na novi sustav, sve bi trebalo zaživjeti početkom iduće godine, no kako bismo što manje zagađivali našu zemlju i što manje gomilali otpad, počnite sa sortiranjem već danas.

Komentari