evo detalja

U tijeku javno savjetovanje o skupljanju i sufinanciranju usluge skupljanja komunalnog otpada

Objavljeno: 11.08.2023. 16:54

Zadnja izmjena: 11.08.2023. 16:54

U razdoblju od 11. kolovoza do 10. rujna 2023. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada te Odluke o sufinanciranju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kategoriji kućanstva na području Grada Varaždina za razdoblje listopad - prosinac 2023. godinu.

Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada predlaže se zbog promjena koje su nastupile od donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada koja je objavljena u Službenom vjesniku Grada Varaždina broj 2/22 a potrebno je istu izmijeniti i nadopuniti. – ističu se razlozi donošenja tog akta. Izmjene se odnose na mogućnost dodjele korisnicima javne usluge i spremnika od 60 l, zatim mogućnost da se polupodzemni i podzemni spremnici prazne prema potrebi. Zatim je nadopunjen članka 16. adresom novosagrađenog reciklažnog dvorišta, dok su Izmjene u članku 17. stavak 2. članku 26.stavak 1  predložene radi uvođenja eura. Promjene u članku 23. stavak 2. izvršene su radi povećanja iznosa kazne, sukladno članku 72. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), a sve u cilju odvraćanja korisnika javne usluge da postupaju protivno Odluci.

U javnom pozivu za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Odluci o sufinanciranju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kategoriji kućanstva na području Grada Varaždina za razdoblje listopad - prosinac 2023. godinu o razlozima donošenja tog akta navodi se kako je davatelj javne usluge za sakupljanje komunalnog otpada – Čistoća d.o.o. objavio dana 8. kolovoza 2023. godine novi prijedlog cjenika na svojim stranicama radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Trenutno važeća cijena za preuzimanje miješanog komunalnog otpada iznosi 0,0116 € po litri bez uključenog PDV-a. Prema prijedlogu novog cjenika za preuzimanje miješanog komunalnog otpada cijena bi iznosila 0,0259 € po litri bez uključenog PDV-a. Razlika, odnosno povećanje cijene iznosi  0,0143 €/litri bez uključenog PDV-a. Grad predlaže ovom odlukom preuzimanje sufinanciranja razlike u cijeni za listopad, studeni i prosinac 2023. godine.

Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o sufinanciranju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kategoriji kućanstva na području Grada Varaždina za razdoblje listopad - prosinac 2023. godinu i  s Odlukom izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

Materijali i obrasci relevantni za navedena savjetovanja, kao i sami nacrti dokumenata, nalaze se na web stranici Grada Varaždina  pod rednim brojem 8 (skupljanje komunalnog otpada)  te rednim brojem 31 (sufinanciranje skupljanja komunalnog otpada).

Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: GRAD VARAŽDIN, Upravni odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ili na e-mail adresu: [email protected]

Komentari