'pretumbacije'

Rečeno je da Bašić dolazi kako bi otišao. Upravo to se sada događa. Pročitajte natječaj za direktora Parkova

Objavljeno: 30.09.2021. 09:06

Zadnja izmjena: 30.09.2021. 09:24

Na službenim stranicama Grada Varaždina danas je objavljen javni natječaj za novog direktora Parkova nakon što je uslijed promjene vlasti s te pozicije otišao Alen Runac.

Podsjetimo, gradonačelnik Neven Bosilj je krajem kolovoza imenovao v.d. Parkova, a riječ je o Marinu Bašiću koji je do tada bio na funkciji tehničkog direktora. Bašić je vršitelj dužnosti trebao biti najduže šest mjeseci, no javni natječaj raspisan je mjesec dana nakon njegovog postavljanja za vršitelja dužnosti. Po odabiru novog direktora, v.d. Marin Bašić vratit će se na svoje dosadašnje radno mjesto tehničkog direktora.

Inače, dolaskom nove gradske vlasti na mjesto direktora Čistoće došao je Zoran Svetec i to nakon odlaska Davora Skroze, a koje nas još promjene čekaju u gradskim tvrtkama, preostaje nam vidjeti...

Donosimo cijeli tekst natječaja:

Za Upravu – direktora Društva može biti imenovana osoba koja osim općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava i slijedeće uvjete:

  • da ima visoku stručnu spremu
  • da ima radno iskustvo od najmanje tri godine
  • da ponudi Plan rada i razvoja Parkova d.o.o. za  mandatno razdoblje od pet godine

Uz pisanu molbu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • original ili ovjerenu presliku isprave kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme
  • original ili ovjerenu presliku domovnice
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili Potvrda izdana od HZMO s podacima o stažu osiguranja) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
  • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak,  ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja
  • Plan rada i razvojaDruštva  za mandatno razdoblje od pet godina
  • Potvrde/preporuke/članke ili druge dokumente koji potvrđuju činjenice iz životopisa

Uprava - direktor se imenuje na pet godina.

Rok za podnošenje molbe je 30 dana od objave natječaja. Nepotpune i nepravodobno pristigle molbe neće se razmatrati.

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu Parkovi d.o.o. Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin,  s naznakom „Natječaj za Upravu -  direktora“.

Komentari