sponzorirano

Aglomeracija Varaždinske Toplice ide u realizaciju i prije roka

Objavljeno: 24.02.2017. 16:07

Zadnja izmjena: 24.02.2017. 16:12

Projekt „Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracija Varaždinske Toplice“ ide u realizaciju ranije od roka koji je zadan prema vodnokomunalnim direktivama. Projekt je vrijedan 48.986.553,00 HRK, financirat će se sredstvima iz programa Kohezije u iznosu od 34.855.476,00 HRK,  nacionalnim sredstvima u iznosu od 14.131.077,00 HRK (Državni proračun, Hrvatske vode, proračun JLS). Nacionalna sredstva: 11,5 % iz državnog proračuna RH (5.652.430,80 HRK); 11,5 % Hrvatske vode (5.652.430,80 HRK); 5,7 % Grad Varaždinske Toplice (2.826.215,40 HRK).

Navedeni projekt pripada skupini aglomeracijama od dvije to 10 tisuća stanovnika, te sukladno preuzetim obavezama treba biti usklađen s Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda do 31. prosinca 2023.godine. No zbog opasnosti zagađenja termalnih izvora iz propusnih septičkih jama i zbog direktnog ispuštanja nepročišćenih voda u otvorene vodotoke potrebno je dodatno naglasiti veliku važnost brze implementacije projekta – objasnio je direktor Varkoma Vlado Vlašić.

Obzirom da su termalne vode iz bolnice i toplica spojene su na kanalizacijski sustav, otpadna voda iz kućanstava i industrije se razrjeđuje, te je iste potrebno izdvojiti iz kanalizacijskog sustava. Uz to, iz kanalizacijskog sustava potrebno je izdvojiti i nekoliko izvora termalne vode, kao i dva potoka bujičara. Valja napomenuti i kako dijelovi naselja Varaždinskih Toplica, Tuhovca i Svibovca nemaju izgrađenu kanalizacijsku mrežu, a odvodnja kućanskih otpadnih voda rješava se prvenstveno septičkim i sabirnim jamama ili direktnim ispuštanjem u ulične kanale, što za posljedicu ima negativan utjecaj na zdravlje čovjeka i njegovu okolinu.

Aglomeracija Varaždinske Toplice inače teritorijalno zauzima dio Grada Varaždinske Toplice i obuhvaća grad Varaždinske Toplice i naselja Tuhovec, Lukačevec Toplički, Svibovec i Jalševec Svibovečki, a pripada području Varaždinske županije kao šire jedinice regionalne samouprave.

Postojeći izgrađeni sustav odvodnje Varaždinskih Toplica obuhvaća naselja Varaždinske Toplice, Tuhovec i Svibovec s ukupnom duljinom gravitacijskih kanala oko 17.050 m.

Projekt „Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice” obuhvaća rekonstrukciju, izgradnju i proširenje kanalizacijske mreže (oko 12.000 m, 5 crpnih stanica i jedan retencijski bazen) te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadne vode Varaždinske Toplice kapaciteta 6.500 ES s II. stupnjem pročišćavanja.

Provedbom projekta postići će se uređenje prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Uz to, realizacijom projekta postiže se i povećanje priključenosti stanovništva na sustav odvodnje s 72% u 2016. godini na 94% krajem realizacije projekta (2020. godina). Za cjelokupnu duljinu mreže izrađena je sva potrebna projektna dokumentacija, a građevinske dozvole su u tijeku ishođenja. Ukupno su izrađena 3 glavna projekta – rekao je Vlado Vlašić.

Studija izvodljivosti načelno prihvaćena od strane JASPERS-a, a izrađena je i radna verzija Aplikacije.Ugovorena je, te je u izradi dokumentacija za nadmetanje u skladu s planom provedbe nadmetanja definiranim Studijom izvedivosti. Objava natječaja za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda očekuje se u svibnju 2017.

Komentari