JAVNI  POZIV

Grad Ivanec raspisao poziv za iskaz interesa za zakup poslovnog prostora bivšeg pogona Varteksa

JAVNI  POZIV za iskaz interesa za zakup poslovnog prostora na k.č.br. 326, 327/1 i 327/2 k.o. Ivanec prikupljanjem pisanih ponuda.
Objavljeno: 02.07.2019. 14:19

Zadnja izmjena: 02.07.2019. 14:26

Foto: Arhiva

JAVNI  POZIV za iskaz interesa za zakup poslovnog prostora na k.č.br. 326, 327/1 i 327/2 k.o. Ivanec prikupljanjem pisanih ponuda.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe na iskaz interesa za zakup poslovnih prostora odnosno sljedećih nekretnina, koje u naravi predstavljaju u povezanoj cjelini zemljište i objekte nekadašnjeg industrijskog pogona Varteks-a d.d. u Ivancu, na adresi Metoda Hrga 18:

  • k.č.br. 326 katastarske općine Ivanec, u naravi zgrada br. 18, ukupne površine 1613 m²
  • k.č.br. 327/1 katastarske općine Ivanec, u naravi dvor u Ul. R. Klas, ukupne površine 8919 m²
  • k.č.br. 327/2 katastarske općine Ivanec, u naravi parkiralište, ukupne površine 508 m²

sve upisano u zemljišnoknjižni uložak br. 5803 katastarske općine Ivanec

Namjena nekretnina: sukladno prostorno planskoj dokumentaciji gospodarska namjena (proizvodno-poslovna namjena)

Pisani iskaz interesa mora sadržavati:

  • ime  i  prezime, prebivalište i državljanstvo za fizičke osobe, podatke o upisu u upisnik odgovarajućeg registra za pravne osobe
  • djelatnost koja će se obavljati u prostorima
  • potrebna površina
  • namjeravani broj godina zakupa
  • trenutni broj zaposlenih
  • predviđeni broj novo zaposlenih
  • eventualni interes za kupnju nekretnine

Sve detaljne informacije o nekretninama te benefitima prema posebnim programima i odlukama Grada mogu se dobiti na kontakte: Grad Ivanec, tel: 042/404-883, 042/404-885, e-mail: [email protected] ili Poslovna zona Ivanec d.o.o. tel: 042/492-870, e-mail: [email protected] .

Rok za dostavu iskaza interesa je 45 dana od dana objave na web stranicama Grada Ivanca.
 Pisani iskaz interesa se podnosi u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI“ i adresom ponuditelja te se dostavljaju na adresu: GRAD IVANEC, TRG HRVATSKIH IVANOVACA 9B, 42240 IVANEC.

Nakon izvršene analize pristiglih pisma namjere Grad Ivanec će raspisati natječaj za zakup/prodaju nekretnina iz ovog poziva.

Komentari