Jesu li  kreditno izvješće i očevidnik dokumenti istog registra?

Pojmovi kojima se koriste djelatnici banaka prilikom zahtijevanja, odnosno realizacije  kredita, često su građanima nepoznati. Građani ekonomske struke financijski su pismeni i barataju spomenutim pojmovima. Međutim, potreba za financiranjem građana postoji neovisno o vrsti struke ili stupnju obrazovanja. U nekoliko rečenica objasnit ćemo razliku između kreditnog izvješća HROK-a i očevidnika FINE.

HROK- Hrvatski registar obveza po kreditima

Kreditno je izvješće prikaz financijskih obveza klijenta i ocjena urednosti njihova izvršavanja. Sadrži detaljan popis kreditnih obveza građana kao što su nenamjenski i namjenski krediti, potrošački i gotovinski krediti ugovoreni putem kreditnih kartica, revolving krediti, korišteni iznosi na charge karticama, prekoračenja po transakcijskim računima te obveze na ime jamstva i sudužništva. Sva zaduženje zabilježena u kreditnom izvješću imaju određenu rejting ocjenu. Ta ocjena ovisi o tome plaća li dužnik svoje obveze redovito, a u slučaju da ih ne podmiruje redovito koliko kasni s plaćanjem. Banke kao jedan od kriterija za odobravanje kredita ili nekog drugog financijskog proizvoda, koriste ocijene iz kreditnog izvješća.

Na stranicama HROK-a nalazi se popis financijskih institucija koje su korisnice HROK-a, a to su redom banke, stambene štedionice, leasing kuće i kartične kuće.

Svaki građanin Republike Hrvatske može zatražiti kreditno izvješće na vlastiti zahtjev. Takvo izvješće građani mogu zatražiti na adresi poslovnice Hrvatskog registra obveza po kreditima smještenoj u Kaptol Centru u Zagrebu, gdje cijena kreditnog izvješća iznosi 100,00 kn. Također, građani ga mogu zatražiti i u poslovnicama banaka te u uredima Progreso grupe d.o.o., po cijeni koja iznosi 75,00 kn.

 

Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje izdaje Financijska agencija

Očevidnik je jedinstvena baza podataka o redoslijedu primitaka osnova za plaćanje i stanju njihove izvršenosti za pojedinog ovršenika. Očevidnik sadrži podatke o primljenim, vraćenim, izvršenim i neizvršenim osnovama za plaćanje.

Ukratko ćemo objasniti sadržaj očevidnika, njegove pojmove i njihovo značenje.

 

OSNOVA ZA PLAĆANJE je odluka nadležnog tijela kojom se prihvaća prijedlog za provedbu ovrhe. Najčešća je osnova za plaćanje ovršna odluka ili ovršna nagodba nadležnog suda koja glasi na ispunjenje određene novčane obveze. Osnova za plaćanje može biti i obračun poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknada plaće ili otpremnina, rješenje o ovrsi, rješenje o osiguranju, zadužnica, nalog Ministarstva financija za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu, nalog za pljenidbu u postupku prisilnog izvršenja pravomoćno izrečene novčane kazne u kaznenom ili prekršajnom postupku, te svaka druga odluka nadležnog tijela koja predstavlja potvrdu ovršnosti.

NADLEŽNO TIJELO u ovršnom postupku je tijelo koje na temelju zakona ovlašteno donosi ili izdaje osnovu za plaćanje.

OVRHOVODITELJ je osoba koja je podnijela zahtjev Financijskoj agenciji za prisilnu naplatu novčane tražbine, odnosno vjerovnik u čiju je korist takav zahtjev podnesen.

OVRŠENIK je osoba od koje ovrhovoditelj potražuje imovinu,  te je dužna podmiriti ovrhu.

BANKA je prema Zakonu o kreditnim institucijama pravna osoba čija je djelatnost primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita za svoj račun. Uz banku kreditne institucije u Hrvatskoj još su i stambene štedionice, štedna banka, te podružnice stranih banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

POSLOVNI SUBJEKTI su pravne ili fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost, te fizičke osobe koje se bave slobodnim zanimanjem.

NALOG je dokument  kojim  Financijska  agencija na temelju osnove za plaćanje daje banci naredbu da izvrši pljenidbu  sredstava na računu ovršenika, odnosno izvrši plaćanje s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja, provede mjeru osiguranja naplate na računu ovršenika, izvrši blokadu, odnosno deblokadu računa ovršenika ili obavi drugu radnju radi izvršenja osnove za plaćanje.

RAČUN prema zakonu kojim se uređuje platni promet podrazumijeva transakcijski račun na kojem se vode novčana sredstva u domaćoj i stranoj valuti, te novčani polog po viđenju i ulog na štednju po viđenju.

OROČENA NOVČANA SREDSTVA su sredstva položena na račun prema ugovoru o oročenom novčanom pologu i oročenom ulogu na štednju.

BLOKADA RAČUNA označava zabranu isplate i prijenosa novčanih sredstava s računa ovršenika.

 

Važno je napomenuti da postoje sredstva koja Financijska agencija ne može ovršiti, a neka od njih su primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, tjelesnoga oštećenja, socijalne skrbi, privremene nezaposlenosti, dječjega doplatka, stipendije i pomoći učenicima i studentima. Dakle, neovisno o dugovanjima ili blokadi računa s tim sredstvima ovršenik može slobodno raspolagati.

Ako ste se našli u situaciji da niste u mogućnosti realizirati kredit zbog loše ocijene u kreditnom izvješću HROK-a ili zbog dospjelih dugova, potražite pomoć u Progreso grupi www.progreso.hr , gdje će vam kreditni savjetnici objasniti sve nejasnoće i pružiti pomoć kod realizacije kredita.

Više na progresso.hr

Komentari

22.02.2017. 10:25h Zadnja izmjena: 22.02.2017. 13:42

Izvor: Progreso